Procedury pracy szkoły w czasie epidemii

Zasady bezpieczeństwa dla Uczniów oraz Rodziców

I. INFORMACJE WSTĘPNE:

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Przez objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA:

1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych to znaczy na korytarzach, schodach i wszelkich ciągach komunikacyjnych.

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

Należy dezynfekować ręce podczas wejścia do budynku szkoły: stanowiska dezynfekcji znajdują się przy wejściach do szkoły, przy sekretariacie oraz w toaletach.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.

W przypadku niepokojących pomiarów temperatury ciała (stan podgorączkowy – powyżej 37C, gorączka – od 38C) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt najbliższemu pracownikowi szkoły, który przekazuje informację dyrektorowi. Po sprawdzeniu zasadności zgłoszenia uczeń zostaje umieszczony w izolatorium i oczekuje na odbiór przez rodziców.

5. Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się na plakatach informacyjnych odnośnie mycia i dezynfekcji rąk oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

6. Podczas każdej przerwy lekcyjnej należy wietrzyć pracownie.

7. Uczniowie powinni ograniczyć przemieszczanie się w trakcie przerw do niezbędnego minimum. Jednocześnie zaleca się częste wychodzenie na dziedziniec szkolny – z zachowaniem rekomendowanego odstępu lub w maseczkach ochronnych. Należy unikać gromadzenia się w większe grupy. Podczas przemieszczania się obowiązuje ruch prawostronny.

8. Przed każdą lekcją informatyki uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji swojego stanowiska pracy (przetarcie klawiatury, myszy i stolika chusteczką z płynem dezynfekującym). Na terenie szkoły przeprowadzane są codzienne prace porządkowe w celu utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych oraz czyszczenie wszelkich powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników. Uczniowie powinni posiadać osobisty płyn dezynfekujący lub odpowiednie chusteczki.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY:

1. Zaleca się organizację przerw dla uczniów oraz zajęć wychowania fizycznego w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

2. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie/plecaku. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

5. Wszelkie niepokojące objawy pogarszającego się samopoczucia/stanu zdrowia należy bezzwłocznie zgłosić najbliższemu pracownikowi szkoły, który przekazuje informację do sekretariatu szkoły lub dyrektora. Uczeń – pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły – oczekuje w izolatorium na odbiór przez rodziców.

6. Podczas wejścia do sekretariatu, gabinetów dyrektorów, pedagoga szkolnego i psychologa należy mieć założoną maseczkę a następnie zastosować się do poleceń wymienionych pracowników szkoły.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA:

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje umieszczony w izolatorium z zapewnieniem min. 2 m odległości pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

2. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała: jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE:

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

ZASADY OBECNOŚCI RODZICÓW W BUDYNKU SZKOŁY:

1. Dyrekcja zaleca ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przy wchodzeniu do szkoły rodziców obowiązują te same zasady, co uczniów (dezynfekcja rąk i pomiar temperatury ciała).

2. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach, którymi są: hall główny, ciągi komunikacyjne prowadzące do sekretariatu oraz gabinetów dyrektorów (jak również same wymienione pomieszczenia).

3. Kontakty rodziców z nauczycielami zaleca się prowadzić telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wizyty w szkole, wskazane jest wcześniejsze ustalenie terminu i uzyskanie akceptacji dyrekcji.

4. Zasady organizacji wywiadówek podawane są każdorazowo przed zebraniem z uwagi na możliwą zmienność warunków pracy szkoły.

5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.