Kominiarz

Kominiarz wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wydaje opinie kominiarskie.

Kominiarz potrafi:

  • sprawdzać przewody kominowe, dymowe i spalinowe oraz wentylacyjne;
  • udrażniać i uszczelniać instalacje kominowe;
  • usuwać w przewodach kominowych i paleniskach usterki stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;
  • wydawać opinie dotyczące podłączeń palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych;
  • sporządzać opinie lub protokoły nakazujące właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami.