Rekrutacja

Dokumentacja niezbędna do Krakowskiej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • umowa o naukę zawodu
  • dwa zdjęcia
  • karta zdrowia

Ilość miejsc w klasach od 15 do 30 osób.

Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Rekrutacja poprzez centralny systemem  elektroniczny oraz poza nim – przyjmujemy każde zgłoszenie do szkoły na podstawie wypełnionego podania na naszej stronie internetowej.

Podanie o przyjęcie do szkoły

Rekrutacja poza centralnym systemem elektronicznym – przyjmujemy każde zgłoszenie do szkoły na podstawie poniższego podania.

Pesel

Imiona

Nazwisko

Zawód

Imiona rodziców

Telefon

Email

Adres