Murarz – tynkarz

Murarz-tynkarz jest typowym zawodem dla procesu budowlanego przy wznoszeniu budowli metodami tradycyjnymi. Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa mieszkaniowego, jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie wzrastać. Wykonują z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzą w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
– wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
– wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
– wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
– wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

To zawód dla ciebie jeśli: jesteś wytrzymały na długotrwały wysiłek fizyczny, gotowy do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych, spostrzegawczy, sprawny fizycznie. Posiadasz wyobraźnię przestrzenną oraz jesteś systematyczny i dokładny. Masz zdolność do pracy na wysokości, zmysł równowagi oraz koordynację wzrokowo -ruchową.

Czas nauki: 3 lata.